اخبار صنعتی

  • گلوتامین ترانس گلوتامیناز به طور گسترده در حیوانات عالی انسان، گیاهان و میکروارگانیسم ها یافت می شود که می تواند ارتباط بین پروتئین های لولا و اسیدهای آمینه بین یا درون مولکول های پروتئین را کاتالیز کند.

    2022-12-05

  • Curdlan نوع جدیدی از پلی ساکارید خارج سلولی میکروبی است که به دلیل خاصیت منحصربفردش در تشکیل ژل در شرایط حرارتی به ژل حرارتی نیز معروف است.

    2022-11-05

  • فاکتور عملکردی اصلی TG ترانس گلوتامیناز است. این آنزیم به طور گسترده در بدن انسان، حیوانات پیشرفته، گیاهان و میکروارگانیسم ها یافت می شود.

    2022-11-05

 1