سوالات متداول

عملکرد TG چیست؟

2022-11-04
TG می تواند واکنش های اتصال عرضی درون و بین مولکولی پروتئین ها را کاتالیز کند، بنابراین TG می تواند توانایی پروتئین غذا را بهبود بخشد.